Ara

Yükleniyor...
Powered by Blogger.

Radyo Amasya Avsar

Cemimiz Kırklar Cemi ola...

amasya-cem


BUGÜN CEM GÜNÜ CANLAR. CEME GİDELİM, CEME VARALIM!

Cem'e gidenin Cemi Cem ola, Cemimiz Kırklar Cemi ola.
Cemimize göz ve gönül katın ya kırklar.
Dualarımız, lokmalarımız, niyet ve niyazlarımız,
Muhammed Ali divanında kabul göre.

Allah Eyvallah.. Aşk İle, Hü..!

On Dört Masum-u Pak Kimlerdir?aleviyim
Küçük yaşta şehit edilen Ehl-i Beyt ve Oniki İmamlar'ın oğulları için kullanılan bir kavramdır. Yaşları küçük olduğundan dolayı pâk ve mâsum olarak adlandırılmıştır.

1-)Aliyel Mürteza oglu Muhammet Ekber  Ömerin Fatımayı darp edişiyle hakka yürüdü
2-)İmam hasan oglu Abdullah  7 yaşındayken amr oglu Talha tarafından şehit edildi
3-)İmam Hüseyin oglu Abdullah  2 yaşındayken kerbela katliyamında  erzak oglu utbe tarafından şehit edildi
4-)İmam Hüseyin oglu Kasım 3 yaşındayken kerbela katliyamında huzme kahili tarafından şehit edildi
5-)Ali Zeynel abidinin oglu Hüseyin 6 yaşındayken neval oglu muaviye tarafından şehit edildi
6-)Ali Zeynel Abidin oglu Kasım 3 yaşındayken adeb oglu yezit senan tarafından şehit edildi
7-)Muhammed Bakır oglu  Alüyyül Eftar 4 yaşındayken hamid i dımışkı tarafından şehit edildi
8-)Cafer i Sadık oglu Abdullah asgar 3 yaşındayken urban tarafından şehit edildi
9-)Cafer i Sadık oglu Yahya el hadi 3 yaşındayken halifenin gözleri önünde Mahmut kufi oglu Abdullah tarafından şehit edildi
10-)Musa i Kazim oglu Salih 3 yaşında iken Abdullah oglu Osman tarafından şehit edildi
11-)Musa i Kazim oglu tayyib 7 yaşındayken İbrahim dımışkı oglu Yusuf tarafından şehit edildi
12-)Muhammet taki oglu cefer Tahir 4 yaşındayken İbrahim dımışkı oglu  Yusuf tarafından şehit edildi
13-)Hasan el askeri oglu Cafer 1 yaşındayken ibrahim dımışkı oglu Muhammet nasır tarafından şehit edildi
14-)Hasanel askeri oglu Kasım 3 yaşındayken ibrahim dımışkı oglu Mansur tarafından şehit  edildi.

On Yedi Kemerbest Kimlerdir ?

alevilik


Hz.Ali tarafından kemerleri bağlanmış onyedi önderdir.
Onyedi Kemerbest’in çoğu Ehlibeyt yolu için şehit olmuştur.

1-)Selmani Farisi (Pak) 150 yaşında eceliyle öldü.
2-)Ebu Bekir oglu Muhammed (methi oglu muaviye tarafından şehit edildi)
3-)Malik Eşder muaviye tarafından zehirlenerek şehit edildi.
4-)Yaser oglu amer muaviye tarafından sıffın savaşında şehit edildi.
5-)Veysel karani muaviye tarafından sıffın savaşında şehit edildi.
6-)Abuzer gaffar halife Osman tarafından sürgünde şehit edildi.
7-)Haris oglu huzeyme  muaviye buyrugunca sıffın savaşında şehit edildi.
8-)Badi i hazai oglu Abdullah sıffın savaşında şehit edildi.
9-)Adil haris oglu Abdullah sıffın savaşında şehit edildi.
10-)Ebu heysemüt tıhani sıffın savaşında şehit edildi.
11-)Haris seybani sıffın savaşında şehit edildi.
12-)E bu vakkas torunu Haşim oglu utbe sıffın savaşında şehit edildi.
13-)Ebu Huzeyfe oglu muhammed abdullah nahii tarafından şehit edildi.
14-)Kamber ali sultan haccacı zalim tarafından şehit edildi.
15-)Veyza oglu mürtefi sıffın savaşında şehit edildi.
16-)Kays hamadani oglu sad sıffın savaşında şehit edildi.
17-)Abbas oglu abdullah bilgin biriydi muaviye tarafından şehit edildi.


Zülfikar

zulfikar

Nedir?
Zülfikar,asırlardır adaletin,doğruluğun,mertliğin sembolü olarak işlevini sürdürmektedir.
Kimse Zülfikar'ı bir savaş aracı olarak algılamasın veya Zülfikar'ı şiddetin, kan dökücülüğün sembolü olarak algılanması yanlıştır, Tarihte de Zülfikar'ın işlevi adalet ile hakkaniyeti yerine getirmek haklıdan yana olmak olmuştur.Zülfikar Kılıcı, Hz. Muhammed tarafından Hz.Ali'ye armağan edilmiştir.Kılıcın ağırlığı 105 Kg. olduğu rivayet edilmektedir ve onu taşıyabilen tek kişi Hz.Ali olup savaşlarda kullandığı bilinmektedir.

Zülfikar kılıcının bir ucu İlim'i diğer ucu ise Adaleti temsil etmektedir.


zulfikar_amasya

Pir Sultan Abdal

Pir Sultan Abdal


pir-sultan

Yedi Ulu Ozanlar'dan biri olan Pir Sultan Abdal.16. yüzyılda yaşamış halk şairi, ozandır.Asıl adı Haydar'dır. Soyu Yemen’den olup ordan Hoy’a yerleştikleri Anadolu’ya göçle beraber Sivas Yıldızeli Banaz yaylasına yerleştiği bilinmektedir. Şiirlerinde Hz. Muhammed, Hacı Bektaş-i Veli,On İki İmam ve Ehl-i Beyt konularını işlemiş, sosyal hayatın sorunları ile kişiler arası ilişkilere yönelik ders verici özellikte eserler kaydetmiştir.Pir Sultan Abdal’ın en büyük özelliklerinden birisi ise ne pahasına olursa olsun inandığı değerlerden hiç taviz vermemesidir. İnancımızın en belirgin özelliklerinden birisi ise ne pahasına olursa olsun sömürüye, zalimin zulmüne karşı durmak olmuştur. Pir Sultan Abdal bu ilkeyi sonuna kadar savundu ve  Osmanlı devletinin Hızır (Hınzır) paşası tarafından astırılarak ilkeleri uğruna şehit edildi.Kişiliğiyle, sanatıyla, direnişiyle günümüzde güncelliğini ve haklılığını korumaya devam ediyor.

pir-sultan-abdal

Hünkar Hacı Bektaş-i Veli

Hünkar Hacı Bektaş-i Veli
haci-bektas-veli


Kimdir?

Hacı Bektaş Veli, 13.yüzyılda yaşamış ulu bir Türk-İslam mutasavvıfıdır.Hacı Bektaş Veli'ye bağlı Türkmenler'e, Bektaşi denilir. Hacı Bektaş Veli, Anadolu gibi Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Macaristan, Romanya gibi ülkelerde Türkler arasında bilinen, saygıyla anılan önderdir. Hacı Bektaş Veli’nin güvercin kılığında Anadolu’ya gelmesi, cansız duvarı yürütmesi ve darı yaprağının üzerinde iki rekat namaz kılması gibi kerameti bunlardan sadece bir kısmıdır.
Hacı Bektaş Veli; Baba İlyas, Mevlâna, Ahi Evren ve Yunus Emre gibi Türk düşünce hayatını bu zamana kadar etkileyen çağdaşları ile birlikte aynı devirde yaşamıştır.Hacı Bektaş Velinin Amasya, Kayseri, Sivas şehirlerine gittiği sonra ise Karacahöyük'e yerleştiği Aşıkpaşazâde tarafından bilinmektedir.Hayatının büyük bir kısmını Sulucakarahöyük’te geçiren Hacı Bektaş Veli, ömrünü burada tamamlamıştır. 

İnancımızda Bağlama (Telli Kuran)


Telli Kuran'ın Yeri ve Önemi
telli-kuran


İnancımızda bağlama Telli Kuran olarak isimlendirilir. Alevilikte semahsız,Bağlamasız Cem düşünülemez. Bağlama da bu ibadetin içinde yer aldığından dolayı Tell-i Kuran olarak isimlendirilmiştir. Alevi inancında Bağlama kutsaldır. Saz çalınacaksa, üç kez öpülüp başa götürüldükten sonra çalınmaya başlanır. Cem de zakirler saz çalıp deyiş,Düvaz söylemeye başladıklarında söyledikleri ilk söz, genelde Kur'anda ki surelerin başlarında ki ilk ayetler olur.

Amasya Yöresinde Alevi Ocakları

                                               


amasya


-Piri Baba Ocağı


Piri Baba türbesi Amasya'nın Merzifon ilçesi Tekke mahallesinde bulunmaktadır.
Ocağa ismini veren Piri Baba'nın 15.yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Bektaşi geleneğinden gelmiştir.
Küçük yaşlarından itibaren ibadet ehl-i, keramet sahibi bir eren olarak yetişir. 
Yöredeki Alevî/Bektaşî topluluklarına göre ise Horasan erenlerinden olup on iki imamlarından biri olan Musa Kâzım evlatlarındandır.
Hacı Bektaş Velî’nin isteği üzerine Merzifon’a gelerek buraya yerleşmiş, bir zaviye kurmuş ve burada faaliyetlerini sürdürmüştür.
Pîrî Baba türbesi, sadece Amasya içinden değil, başta Çorum,Yozgat gibi komşu il ve
ilçelerden, Alevi ve Sunni olmak üzere her kesimden insanın akın akın ziyaret ettiği
önemli bir inanç merkezi olma özelliğine sahiptir.

"Merzifon'dan seyreyleyin ovayı 
Kılavuz eyleyin bâd-ı sabayı 
Ziyaret eyleyin pir-i babayı 
Hoştur o sultanın hali turnalar."


-Ali Bircivan Ocağı

Ali Bircivan ocağının merkezi, Gümüşhacıköy ilçesinin Sarayözü köyüdür.
İmam Ali Rıza’nın soyundan geldiğini, dolayısıyla seyyid olduğunu; aynı zamanda Tokat/Erbaa’da
türbesi bulunan  Keçeci Baba olarak da bilinen Alevî/Bektaşî erenlerinden Şah/Ahi Mahmud
Velî’nin dört oğlundan en küçüğü olduğu bilinmektedir.
Sarayözü köyünün şu an, neredeyse yarısı ocakzâde olup köydeki dedeler, Ali Bircivan
ile aynı soydan gelmektedirler.


-Keçeci Baba Ocağı

Ocağın asıl merkezi, Amasya dışında olup Tokat’ın Erbaa ilçesi Keçeci köyüdür. Ocağa
ismini veren Keçeci Baba’nın 13. yüzyılda yaşadığı ve Horasan erenlerinden olduğu
bilinmektedir.Yöredeki sözlü geleneğe bakıldığında Keçeci Baba, Hünkar Hacı Bektaş Velinin amcası olarak bilinmektedir. Keçeci Baba, Nişabur’da doğmuş, daha sonra Anadolu’ya gelerek bugün kendi adını taşıyan Keçeci köyüne yerleşmiştir.


-Hubyar Sultan Ocağı

Ocağın merkezi, Amasya’ya komşu bir il olan Tokat’ın Almus ilçesi Hubyar Sultan
köyüdür. Ocağın tekkesi  bu köydedir.
Hubyar Sultan’ın on iki imamlardan İmam Musa Kazım ya da İmam Rıza soyundan geldiği ve mürşidinin de Üryan
Hızır olduğu bilinmektedir. Hubyar Sultan, Üryan Hızır’a on yedi sene hizmet etmiştir.
Bu yüzden ocağın pîri, Üryan Hızır olarak kabul edilir.


-Ağu İçen Ocağı

Ağu içen ocağı, genel anlamda Doğu Anadolu coğrafyasında yaygın olan bir ocak olup
zaman içerisinde talip toplulukları, Amasya ili sınırlarının içerisine gelip yerleşmişlerdir. 
Ocak dedeleri, yollarının İmam Zeynelabidin’e dayandığını belirtir; bu
yüzden ocak, İmam Zeynelabidin ocağı şeklinde de isimlendirilir.
Ocağın ismi, sözlü gelenekte ağu yani zehir içip ölmeme kerameti ile açıklanır.
Ağuçan ocağı dedeleri, ağırlıkla
Elazığ, Erzincan, Malatya Sivas ve Tunceli’de yaşamaktadırlar.
Amasya içerisinde, Göynücek ilçesinin Tencirli, Kafarlı, Şarklı, Asar,
Çayan, Terziköy ve Başpınar köyleri, ocağın talip köyleri olup âdâb ve erkânı kendi aralarında
sürdürmektedirler.

-Şah İbrahim Veli Ocağı

Şah İbrahim Veli ocağın Malatya ilinin dışında Sivas, Tokat, Uşak,
Amasya, Çorum, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Mersin, Denizli, Manisa, Kahramanmaraş, Gaziantep ve
Erzurum gibi illeri kapsayan geniş bir coğrafyada taliplerinin yaşadığı yerleşim merkezleri
bulunmaktadır.
Sözlü geleneğe göre Şah İbrahim Velî, Hacı Bektaş Velî ile amca çocukları olup
akrabadırlar, bu şekilde on iki imamlardan yedincisi olan Musa Kâzım’ın soyundan
geldikleri bilinmektedir.


-İmam Rıza Ocağı

İmam Rıza ocağının dedeleri, genellikle Malatya, Sivas, Elazığ ve Tunceli’de yaşamaktadır. Dedelerin soyunun on iki imamların sekizincisi olan Ali Rıza ’dan geldiği bilinir.. Amasya
içerisinde  Merkez’e bağlı Yassıçal beldesinin bir bölümü ile Göynücek ilçesine bağlı Çulpara köyü, İmam Rıza ocağı’nın talip köyleridir.


-Battal Gazi Ocağı

Ocak adını Seyyid Battal Gazi’den almaktadır. Seyyid Battal Gazi, 7. ve 8. yüzyıllarda yaşamış olup Malatya fatihi Hüseyin Gazi’nin oğludur. Amasya Merzifon ilçesinde Tekke mahallesi ile yine aynı ilçenin Gümüştepe ile Balgöze köyleri ve Gümühacıköy’ün Korkut köyünde bu ocaktan gelen dedeler yaşamaktadır. Seyyid ünvanı, soyunun on iki imamlara çıktığına inanılmasından; öte yandan battal adı ise, yiğitlik ve cesaretinin simgesidir.

-Pir Sultan Abdal (Koca Haydar) Ocağı

Asıl ismi Haydar olan Pir Sultan Abdal, 16. yüzyılda yaşamış olup ailesi Horasan’ın
Hoy şehrinden gelerek Sivas Yıldızeli ilçesi Banaz köyüne yerleşmiş ve kendisi de burada
doğarak hayatını Sivas yöresinde geçirmiştir. Pir Sultan Abdal, Alevî-Bektaşî anlayışını şiirlerine duru bir dille yansıtmış, yaşadığı dönemin tarihsel ve sosyal olaylarını şiirlerinde  dile getirmiştir.
Amasya ilinde, Gümühacıköy ilçesine bağlı Doluca köyü, Pir Sultan Abdal ocağı’nın talip köyüdür.


-Ali Seydi Sultan Ocağı


Bu ocağın kurucusu olan Ali Seydî Sultan,Şah İbrahim Velî’nin musahibi olarak bilinmektedir.Ocağın merkezi, Malatya Hekimhan ilçesinin Akmağara köyüdür.Amasya içerisinde  Abacı, Boğazköy ve Tatar köyleri, Ali Seydî Sultan ocağı’nın talip köyleridir.


-Seyyid Selahattin Ocağı

Ocağın kurucusu olan Seyyid Selahaddin, Keçeci Baba’nın oğlu olarak bilinir.Keçeci Baba ocağının bir kolu olan Seyyid Selahaddin ocağı’nın dedeleri, Sivas Şarkışla’nın Yahyalı, yine Sivas Gürün’ün Mağara ve Amasya Merzifon’un Hırka köylerinde yaşamaktadırlar Ocağın talipleri ise, aynı köyler ile birlikte Amasya Merzifon’un Sarıköy ve Oymaaağaç köylerinde yaşamaktadır.